Forretningsbetingelser – Leads2Sale

 

1. Anvendelsesområde og indgåelse af aftale

Disse forretningsbetingelser finder anvendelse på ethvert forhold mellem kunden og Leads2Sale, medmindre betingelserne udtrykkeligt er fraveget ved anden skriftlig aftale.

Betingelserne gælder uanset om kunden bestiller marketingsydelser hos Leads2Sale pr. telefon, skriftligt, via sociale medier eller på anden måde.

For alle opgaver fremsender Leads2Sale indledningsvist et oplæg (”Oplægget”) til kunden med beskrivelse af marketingsaktiviteter, tidsestimat samt estimering af pris på løsning af opgaven m.v. Oplægget skal betragtes som et tilbud, der er gældende 10 dage fra fremsendelsen til kunden.

2. Ydelse og tidsplan

Leads2Sale skal levere de marketingydelser, der fremgår af Oplægget.

Leads2Sale har pligt til straks at underrette kundens opgaveansvarlige, hvis der under arbejdet opstår tvivl om Oplæggets forudsætninger, formål eller gennemførelse.

Leads2Sale kan inddrage eksterne konsulenter til særlige opgaver, hvor det skønnes hensigtsmæssigt for opgavens løsning. Leads2Sale er således berettiget til at anvende underleverandører

3. Kundens medvirken og forpligtelser

Kunden er forpligtet til at stille alt eksisterende materiale af betydning for opgavens varetagelse til rådighed for Leads2Sale, herunder særligt billedmateriale, tekstmateriale, login-oplysninger til sociale medier/hjemmeside m.v., og i øvrigt levere ressourcer som forudsat i Oplægget.

Kunden varetager den nødvendige interne og eksterne information om opgavens indhold, forløb og resultater. Leads2Sale er dog til rådighed for orientering af kundens personale om opgavens tilrettelæggelse, forløb og resultater.

4. Leads2Sale’s vederlag, omkostninger og udlæg

Honorar beregnes efter forbrugt tid på grundlag af de i Oplægget nævnte satser. Alle priser er eksklusiv moms og i priserne indgår ikke eventuelle afgifter og gebyrer. Satserne reguleres hvert år pr. 1. januar uden særskilt varsel med 3 % i tillæg i forhold til satserne for det forudgående år.

Alternativt indgås fastprisaftale på baggrund af Oplægget.

Honoraret omfatter ikke Leads2Sale’s ekstraordinære omkostninger og udlæg i forbindelse med udførelsen af opgaven, medmindre parterne aftaler andet skriftligt.

Ekstraordinære omkostninger og udlæg skal altid aftales forud og godkendes skriftligt af kunden.

Som ekstraordinære omkostninger/udlæg betragtes blandt andet:

  • Udgifter i forbindelse med nødvendig og dokumenteret transport, rejser, ophold og fortæring i forbindelse med udførelse af arbejdet (afregnes efter statens regler og takster).
  • Omkostninger i forbindelse med rekvirering af materiale, tilgang til software m.v., anvendelse af underleverandører mv.

Honorar og udlæg for omkostninger afregnes månedsvis bagud ved aconto faktura på baggrund af forbrugt tid og afholdte omkostninger.

Leads2Sale’s betalingsbetingelser er netto kontant 8 dage. Ved for sen betaling tilskrives kompensationsbeløb kr. 310,00 (2018) samt morarente på 1,00 % pr. påbegyndt måned.

5. Immaterielle rettigheder

Parterne bevarer ophavsret og ejendomsret og øvrige immaterielle rettigheder til alt materiale og data, som var i parternes besiddelse inden aftalens indgåelse.

Kunden har ejendomsretten til rapporter og andet materiale, der udarbejdes af Leads2Sale i forbindelse med udførelse af opgaven iht. Oplægget.

Parterne aftaler, hvorledes Leads2Sale’s medvirken skal omtales ved eventuel offentliggørelse af resultater m.v., samt hvorledes Leads2Sale kan anvende opgaven som reference i salgs- og markedsføringsøjemed.

6. Ansvar

Leads2Sale er erstatningsansvarlig over for kunden efter dansk rets almindelige regler. Dog er Leads2Sale i intet tilfælde ansvarlig for tab som følge af indirekte skade eller følgeskader (herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres retablering, tab af goodwill eller anden lignende følgeskade).

Kunden er i alle tilfælde forpligtet til at opbevare back-up, kopi mv. af alt materiale/data udleveret til Leads2Sale. Leads2Sale er således i intet tilfælde ansvarlig for bortkomst, beskadigelse, tab el. lignende af materiale/data.

Leads2Sale’s erstatningsansvar er i alle tilfælde maksimeret til det af Leads2Sale over for kunden allerede fakturerede beløb på tidspunktet for skadens indtræden.

Leads2Sale fraskriver sig ethvert ansvar for de af Leads2Sale leverede ydelser i de tilfælde, hvor der foretages indgreb eller ændringer i disse af kunden eller tredjemand uden Leads2Sale’s forudgående skriftlige godkendelse. Leads2Sale påtager sig således ej heller ansvar for kundens evt. manglende it-kendskab og/eller forståelse for systemers anvendelse, sikkerhed og drift.

7. Force majeure

Parterne tager forbehold for force majeure. En part er uden ansvar over for den anden part, såfremt der foreligger force majeure, som har indvirkning på partens forpligtelser i henhold til den mellem parterne indgåede aftale. Som force majeure anses blandt andet krig og mobilisering, naturkatastrofer, strejker, lockout, ildebrand, udeblevne, forsinkede eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, beskadigelser af produktionsapparat, it-virus, uarbejdsdygtighed hos nøglepersoner, import- og eksportforhold samt andre forhold uden for den berørte parts kontrol.

8. Opsigelse af samarbejdet

Kunden kan skriftligt til ethvert tidspunkt opsige aftalen mod at betale Leads2Sale for det allerede udførte arbejde frem til Leads2Sales’ modtagelse af opsigelsen.

9. Fortrolighed

Parterne og deres personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende den anden parts eller andres forhold, som de måtte få kendskab til i forbindelse med samarbejdet. En part skal pålægge sine underleverandører og andre assisterende samme forpligtelse.

Denne bestemmelse er gældende også efter, kundens opgave er afsluttet. Udleveret materiale tilbageleveres/arkiveres/makuleres efter aftale, når opgaven for kunden er udført eller samarbejdet er opsagt.

10. Ændring af forretningsbetingelser

Leads2Sale kan ændre nærværende forretningsbetingelser med en måneds forgående skriftligt varsel pr. e-mail til kunden.

11. Lovvalg og værneting

Disse almindelige betingelser for rådgivningsydelser er undergivet dansk ret, og eventuelle tvister, som udspringer heraf, indbringes for Retten i Odense.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]